Algemene voorwaarden

 1. “Advocatenkantoor Peter van Minnen” is de handelsnaam van Advocator Lawyers B.V., (hierna: “de vennootschap”). Het doel van de vennootschap is het doen uitoefenen van een advocatenpraktijk, in de ruimste zin van het woord. De vennootschap schakelt voor de uitvoering van opdrachten voor een opdrachtgever (hierna: “cliënt”) advocaten en andere personen in.

 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aan de vennootschap gegeven opdrachten. De vennootschap aanvaardt geen algemene voorwaarden van een opdrachtgever of cliënt: deze zijn niet van toepassing.

 3. Alleen de vennootschap aanvaardt opdrachten. Een voor de vennootschap werkende advocaat kan wel namens de vennootschap opdrachten aanvaarden, maar slechts de vennootschap is de opdrachtnemer. Alleen de vennootschap is aan te spreken op de uitvoering van een opdracht. De artikelen 7:404 en 7:407, tweede lid, en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.

 4. Naast de vennootschap en de bestuurder(s) van de vennootschap, kunnen alle personen die de vennootschap voor de uitvoering van opdrachten inschakelt een beroep doen op deze voorwaarden.

 5. Iedere aansprakelijkheid van de vennootschap is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de vennootschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het voor dat geval onder de verzekering voor de vennootschap geldende eigen risico. Op verzoek wordt een kopie van de verzekeringspolis aan de cliënt gezonden. Als om welke reden dan ook de verzekering niet uitbetaalt, dan is iedere aansprakelijkheid van de vennootschap beperkt tot een bedrag van € 20.000,-.

 6. De vennootschap is niet aansprakelijk voor derden die zij in verband met het uitvoeren van een opdracht inschakelt. De vennootschap mag een door een ingeschakelde derde gebruikte beperking van aansprakelijkheid namens de cliënt aanvaarden.

 7. Een vordering van de cliënt op de vennootschap vervalt drie jaren na het moment waarop die vordering is ontstaan of cliënt had kunnen weten dat die vordering bestond.

 8. Als er derden worden ingeschakeld, dan wordt dat - indien redelijkerwijs mogelijk - met de cliënt besproken. Met de cliënt hoeft niet te worden besproken de inschakeling van deurwaarders, koeriers en (beëdigd) vertalers. De kosten van de inschakeling van derden zijn voor rekening van de cliënt.

 9. Tenzij iets anders is afgesproken, berekent de vennootschap het honorarium voor de werkzaamheden op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief. Werkzaamheden worden geregistreerd in  tijdseenheden van zes minuten. Een deel van een tijdseenheid van zes minuten wordt geregistreerd als één eenheid van zes minuten. Het honorarium wordt vermeerderd met kantoorkosten, BTW en verschotten. De vennootschap kan tijdens een opdracht het uurtarief en de kantoorkosten aanpassen. Een aanpassing wordt van te voren aan de cliënt gemeld.

 10. Maandelijks declareert de vennootschap aan de cliënt. Bij het afronden van een opdracht maakt de vennootschap een einddeclaratie. Als de vennootschap in een opdracht een einddeclaratie aan de cliënt stuurt, dan betekent dat dus het einde van die opdracht. Declaraties moeten binnen 14 dagen na declaratiedatum door de cliënt zijn betaald; de cliënt mag betaling niet opschorten en mag geen bedragen verrekenen met de aan de vennootschap te betalen bedragen.

 11. De vennootschap kan van de cliënt  een voorschot vragen. Wordt een gevraagd voorschot niet betaald, dan mag de vennootschap de werkzaamheden opschorten. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

 12. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. Een cliënt kan een vertaling in de Engelse taal ontvangen. Bij verschil van inhoud of strekking is de Nederlandse tekst bindend.

 13. Het Nederlands recht is van toepassing op de verhouding tussen de cliënt en de vennootschap. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechter in het arrondissement Den Haag.